Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του, ο Συνοδός ζητάει από το Συνοδευόμενο την παροχή συγκεκριμένων προσωπικών του δεδομένων, παρέχοντάς του εκ των προτέρων τις απαραίτητες πληροφορίες για την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση προηγούμενη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς από τον ίδιο και την ενσωμάτωση στα αντίστοιχα αρχεία που του ανήκουν, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με ευκρινή σχετική σημείωση στο τέλος αυτής. Επιπλέον, ο Συνοδευόμενος κατανοεί ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών του Συνοδού και συναινεί στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κ.λπ. των δεδομένων αυτών.

Ειδικά για τους ανήλικους Συνοδευόμενους, οι τελευταίοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Συνοδού μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους (προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσίας κοινωνίας της πληροφορίας), καλώντας, παράλληλα, όλους τους γονείς ή κηδεμόνες να διδάξουν τα παιδιά τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα δεδομένα, που συλλέγονται υποβάλλονται σε αυτόματη ή μη επεξεργασία και έχουν ως σκοπό να αξιολογήσουν την ικανότητα του Συνοδευόμενου να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διαδρομή καθώς και για μελλοντικές επαφές, ήτοι δράσεις άμεσου μάρκετινγκ (άμεσης εμπορίας), καθώς και να χρησιμοποιηθούν για τη ζητηθείσα παροχή υπηρεσιών ή και πιθανών προϊόντων. Παράλληλα, τα δεδομένα, που συλλέγονται, αποσκοπούν τόσο στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Συνοδού όσο και στη χρήση σε σχετικές συμβατικές σχέσεις. Ειδικότερα, ο Συνοδός μπορεί να κοινοποιεί, διαβιβάζει ή να κοινολογεί τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων του και των αρχείων του (φυσικών αλλά και του διακομιστή του ιστοτόπου του) σε περιπτώσεις, που απαιτείται από το νόμο, για την απονομή δικαιοσύνης, για περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με βάσεις δεδομένων αναφορικά με την καταπολέμηση της απάτης, για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του Συνοδευόμενου, για την προστασία της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των βάσεων δεδομένων ή του δικτυακού τόπου του, για τη λήψη μέτρων υπέρ της μη στοιχειοθέτησης νομικής ευθύνης του. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων από το Συνοδευόμενο, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη με σκοπό την είσπραξη οφειλών.

Ο Συνοδός δεσμεύεται να τηρεί αυστηρά το απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, όπως απαιτείται αποκλειστικά για τη συνήθη δραστηριότητά του. Ο Συνοδευόμενος παρέχει με το παρόν και εκ των προτέρων τη ρητή εξουσιοδότηση του για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε πιθανούς εμπορικούς εταίρους του Συνοδού και ρητά εξουσιοδοτεί τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν από τον τελευταίο για διαφημιστικούς, προωθητικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος Διαχειριστής του Συνοδού δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συνοδευόμενων για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς αυτούς ή άλλως. Επίσης ο Συνοδός κατόπιν αδείας δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους Συνεργαζόμενους Γιατρούς, Διαιτολόγους, Γυμναστές, Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους ανάπτυξης και τρίτους Συνεργάτες, σε διαφημιζόμενα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. ενδεικτικώς του κλάδου υγείας και άσκησης, είτε αυτοί ενεργούν για λογαριασμό του είτε ανεξαρτήτως, τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του ή/και λειτουργιών του ιστοτόπου του, που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Χρηστών.

Ως προς τη χρήση αυτή των προσωπικών δεδομένων τους και ειδικότερα του ονόματος και επωνύμου, του φύλου, της ηλικίας (ημερομηνία γέννησης), της προσωπικής κατάστασης ως προς την εμπειρία σε πεζοπορικές διαδρομές και ως προς τη σωματική ικανότητα συμμετοχής σε αυτές, της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας (ενδεικτικά email, τηλέφωνο κ.λπ.) οι Συνοδευόμενοι τελούν εν πλήρη επιγνώσει και δέχονται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αποδέκτες νομικά ή φυσικά πρόσωπα με εμπορικό, διαφημιστικό σκοπό ή σκοπό παροχής υπηρεσιών/προϊόντων στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων του Συνοδού ή/και του ιστοτόπου του, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα, που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού και ειδικότερα για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνοδευόμενου υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω Συνοδός ή /και ο ιστότοπός του διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι Συνοδευόμενοι ή/και οι χρήστες του ιστοτόπου του Συνοδού παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η απόλαυση των υπηρεσιών ή /και η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, οι Συνοδευόμενοι υποχρεούνται να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία, που τους ζητούνται από το Συνοδό ή/και τον ιστότοπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία τους, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι Συνοδευόμενοι παρακαλούνται να ενημερώνουν το Συνοδό ή/και τον ιστότοπο στην περίπτωση, που οι προσωπικές πληροφορίες, που τους αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης και υποχρεούνται να τους ειδοποιούν για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων τους και για οιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι Συνοδευόμενοι ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών/λειτουργιών και, συνεπώς, ο υπεύθυνος Διαχειριστής, ο Συνοδός ή ο εν λόγω ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρουν για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει.

Η άνω συγκατάθεση των Συνοδευόμενων ή/και Χρηστών μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση nextdestination.gr@gmail.com . Μέσω της ίδια επιλογής οι Συνοδευόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή για το εάν έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει στο Συνοδό τη συγκατάθεσή τους και εάν τηρείται από τον εν λόγω Συνοδό προσωπικό τους αρχείο (δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης).

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Οι επαφές, που παρέχονται στο Συνοδό, θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων του και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες, παρόμοια με εκείνα, για τα οποία έχει συμβληθεί ο Συνοδευόμενος, και για τα οποία θεωρείται ότι ενδιαφέρεται. Εάν ο Συνοδευόμενος δεν επιθυμεί να λάβει αυτό το είδος πληροφοριών, πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Σε περιπτώσεις όπου ο Συνοδευόμενος έχει συναινέσει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του μπορούν να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ή τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να κοινολογηθούν σε εταιρείες, που ενδέχεται να επικοινωνήσουν με το Συνοδευόμενο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, που μπορεί να είναι σύμφωνα με το ενδιαφέρον τους.

Ο Συνοδός, εφόσον είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα του Συνοδευόμενου, ενδεικτικώς, για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Αποστολή πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
  • Τακτικές ενημερώσεις τις οποίες ο Συνοδός κρίνει ενδιαφέρουσες για το Συνοδευόμενο,
  • Για σκοπούς μελέτης αγοράς και εμπορίας,
  • Για εσωτερική χρήση στη διαχείριση του ιστοτόπου του και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο αντίστοιχος δικαιούχος/υποκείμενο των δεδομένων είναι εξασφαλισμένος, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και, ειδικότερα, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, με το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίρρησης στην επεξεργασία, με το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων και με το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Ο Συνοδός θα επικοινωνήσει με το Συνοδευόμενο με οιοδήποτε μέσο/διαδικτυακά/με ηλεκτρονική συσκευή, μόνο όταν ο τελευταίος έχει προηγουμένως δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του και οι εκάστοτε πληροφορίες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεφωνική επαφή, που παρέχει ο Συνοδευόμενος.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μαζί με τυχόν πληροφορίες, που ενδέχεται να αποκαλύπτονται από το Συνδευόμενο σε πιθανή δημόσια / ελεύθερα προσβάσιμη σε τρίτους επικοινωνία του με το Συνοδό, μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για δραστηριότητες, οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο του Συνοδού και την εφαρμογή των παρόντων όρων και για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει ο Συνοδός. Συνεπώς, εφόσον ο Συνοδευόμενος δεν επιθυμεί πιθανά σχόλιά του να είναι ορατά από τρίτους, οφείλει να απέχει από οιουσδήποτε ισχυρισμούς, όντας υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας πιθανού κωδικού πρόσβασής του ή/και τα στοιχεία του λογαριασμού του, ειδικά σε κάθε περίπτωση διαδικτυακής περιήγησης.

Ειδικότερα, οι Συνοδευόμενοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα ενημέρωσης) καθώς και δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από το Συνοδό χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια, που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική, που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης).

Οι Συνοδευόμενοι έχουν δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και για λόγους, που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων, που τους αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και για τη λήψη διαφημιστικής αλληλογραφίας (δικαίωμα αντίρρησης). Οι αντιρρήσεις απευθύνονται στο Συνοδό, ο οποίος και δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Συνοδευόμενου ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Διόρθωση προσωπικών δεδομένων και ακύρωση

Για να μεταβάλει τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα, ο Συνοδευόμενος πρέπει να στείλει γραπτώς το αίτημά του και να αναφέρει ποια δεδομένα επιθυμεί να τροποποιήσει. Επίσης, θα διορθωθούν και θα διαγραφούν οιαδήποτε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, μπορούν να επικαιροποιούνται, ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον ο Συνοδευόμενος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Συνοδό και επιθυμεί να διαγραφεί από τον κατάλογο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να το ζητήσει στην έδρα του Συνοδού (με δυνατότητα αποστολής και επιστολής) ή να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με Θέμα «Ακύρωση Αποστολής Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «Επικοινωνία», που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπό του. Αν ο Συνοδευόμενος επιθυμεί επίσης να απομακρυνθεί από τον κατάλογο ταχυδρομικής αλληλογραφίας, μπορεί να το κάνει πάλι βάσει της προαναφερθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με Θέμα «Ακύρωση Αποστολής Μηνυμάτων Ταχυδρομείου» ή να το ζητήσει στην έδρα του Συνοδού (με δυνατότητα αποστολής και επιστολής).