Όροι συμμετοχής στις δραστηριότητές μας

Ο δέκτης (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Συνοδευόμενος») των υπηρεσιών του συνοδού βουνού (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Συνοδός»), συνομολογεί, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις λήψης των υπηρεσιών του κατά την πεζοπορική διαδρομή.

Ειδικότερα:

 1. Ο Συνοδευόμενος παρέχει ρητά την έγκρισή του προς καταγραφή και διατήρηση των προσωπικών του στοιχείων στα αρχεία της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη. Πιο συγκεκριμένα, προς συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE/2016/679) και στον Ν.4624/2019, ο Συνοδός ενημερώνει και ο Συνοδευόμενος συναινεί ρητά στην αποθήκευση του oνοματεπωνύμου, του τηλεφώνου και e-mail επικοινωνίας, της ημερομηνίας γέννησης και της εμπειρίας στις πεζοπορικές διαδρομές με τρόπο ασφαλή από το Συνοδό, χωρίς τα στοιχεία αυτά να δύνανται να τεθούν εις γνώση τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
 2. Ο Συνοδευόμενος δηλώνει ότι έχει προβεί σε πρόσφατο ιατρικό έλεγχο, ότι είναι απόλυτα υγιής και αρτιμελής, ότι διαθέτει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση και αντοχή, ότι έχει λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω πεζοπορικής διαδρομής και ότι συμμετέχει σε αυτήν αποκλειστικώς με δική του ευθύνη ως προς την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλειά του, καθώς διαβεβαιώνει ότι η εν λόγω πεζοπορική διαδρομή είναι εντός των δυνατοτήτων του. Ο Συνοδευόμενος δηλώνει ότι έθεσε σε αρμόδιο ιατρό της επιλογής του τα πλήρη δεδομένα της υγείας του, εξετάστηκε από αυτόν ενδελεχώς και είναι κατάλληλος για να ακολουθήσει και ολοκληρώσει την εν λόγω πεζοπορική διαδρομή.
 3. Ο Συνοδευόμενος έχει ενημερώσει το Συνοδό ότι δεν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα υγείας και τραυματισμούς, ότι δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργεία, ότι δεν πάσχει από αλλεργίες, ευαισθησίες, ψυχικές ιδιαιτερότητες όπως αγοραφοβία, υψοφοβία, ακροφοβία και οιαδήποτε άλλη ασθένεια ή ευαισθησία (η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και ουχί περιοριστική), τα οποία να θέτουν σε κίνδυνο την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της εν λόγω πεζοπορικής διαδρομής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν ο Συνοδευόμενος αμέλησε να πράξει τούτο νωρίτερα και εγκαίρως, είναι υποχρεωμένος να προβεί στη σχετική ενημέρωση πριν την έναρξη της πεζοπορικής διαδρομής ή/και ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον το πρώτον ανακύψει σχετικό ζήτημα.
 4. Σε περίπτωση, κατά την οποία ανακύψουν ιατρικά ζητήματα και ζητηθεί από το Συνοδό γραπτή συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού του Συνοδευόμενου, ώστε να συμμετάσχει με ασφάλεια στην πεζοπορική διαδρομή, ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει εγκαίρως.
 5. Ο Συνοδευόμενος υποχρεούται να είναι επαρκώς εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα χρειώδη, που του έχουν υποδειχθεί με οιοδήποτε μέσο από το Συνοδό, ιδίως όσον αφορά το ρουχισμό, τον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών και λοιπά αντικείμενα. Ο Συνοδευόμενος δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, την απαραίτητη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, που απαιτείται για την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πεζοπορική διαδρομή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που αναφέρονται στην εξόρμηση.
 6. Ο Συνοδευόμενος δεσμεύεται να συμμετέχει με προσοχή, υπευθυνότητα και χωρίς επιπολαιότητες ή αυθαίρετες πρωτοβουλίες, έχοντας υπ’ όψιν την ασφάλεια του ίδιου και των λοιπών Συνοδευόμενων και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που δίνονται από το Συνοδό. Ειδικότερα, ο Συνοδευόμενος δεσμεύεται να συμμορφωθεί στους όρους, τους κανόνες, τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Συνοδού πριν αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της πεζοπορικής διαδρομής διαφορετικά θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιπατητική ομάδα και τους συντελεστές της πεζοπορικής διαδρομής. Οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συνιστάμενη σε μη συμμόρφωση του Συνοδευόμενου στις οδηγίες, υποδείξεις και κατευθύνσεις του Συνοδού αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά και επιφέρει αυτομάτως, άνευ άλλου τινός και αζημίως για το Συνοδό τη διακοπή της συμβατικής σχέσης των μερών με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες.
 7. Ο Συνοδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Συνοδός έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει αζημίως τη συμμετοχή, εάν κρίνει για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δυνατότητες ή/και δεν είναι κατάλληλος (ενδεικτικώς λόγω βεβαρυμμένης υγείας, όχι καλής σωματικής κατάστασης, ανάρμοστης συμπεριφοράς, μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις του Συνοδού, τους όρους και τους κανόνες ασφαλείας, έλλειψης του απαραίτητου ελάχιστου εξοπλισμού κ.λπ.) για να συμμετάσχει στην πεζοπορική διαδρομή.
 8. Ο Συνοδευόμενος δεσμεύεται πριν και κατά τη διάρκεια της πεζοπορικής διαδρομής να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και να συμμορφώνεται στα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα (ενδεικτικώς χρήση μάσκας, γαντιών, αντισηπτικού και τήρηση λοιπών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19 ή άλλων ιώσεων και μολύνσεων).
 9. Ο Συνοδευόμενος κατανοεί ότι σε περίπτωση, κατά την οποία ψεύδεται σχετικά με ικανότητα – καταλληλότητά του για τη δραστηριότητα, είτε λόγω ανεπαρκούς υγείας είτε λόγω έλλειψης εξοπλισμού, είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την ομάδα και τους συντελεστές της πεζοπορικής διαδρομής.Εφόσον ο Συνοδευόμενος δεν τηρήσει τις δια του παρόντος προβλεπόμενες υποχρεώσεις του καθώς και εν γένει σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης για οιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή εξοπλισμού, ο Συνοδευόμενος δεν θα δικαιούται επιστροφή των χρημάτων του ή οιασδήποτε φύσης αποζημίωση και θα υποχρεούται να απέχει/παύσει άμεσα τη συμμετοχή του στην εν λόγω πεζοπορική διαδρομή. Περαιτέρω, ο Συνοδός ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οιαδήποτε βλάβη της υγείας και κάθε εν γένει ζημία του Συνοδευόμενου, εάν ο τελευταίος παραβεί οιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκρύψει – αποσιωπήσει τα ανωτέρω κρίσιμα δεδομένα.
 10. Ο Συνοδευόμενος δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Συνοδού, για αμέλεια ή άλλη ευθύνη σε σχέση με τυχόν ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Για την κάλυψή του σε περίπτωση ατυχήματος έχει προβλεφθεί η σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου με την εταιρεία Ευρωπαίκή Πίστη, η οποία θα είναι η μοναδική και αποκλειστική υπεύθυνη για την παροχή αποζημίωσης, εφόσον συντρέχει σχετική περίσταση.
 11. Ο Συνοδευόμενος κατανοεί ότι η βαθμολογία της δυσκολίας κάθε πεζοπορικής διαδρομής είναι ενδεικτική και τίθεται κατά την προσωπική κρίση του Συνοδού. Πέραν και πλέον της βαθμολογίας, της αναλυτικής περιγραφής, των φωτογραφιών, των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της πεζοπορικής διαδρομής και του συνόλου των στοιχείων της στον ιστότοπο του Συνοδού, τα οποία ήδη τέθηκαν στη διάθεση και σε γνώση του Συνοδευόμενου, ο τελευταίος υποχρεούται να επικοινωνήσει με το Συνοδό για την επίλυση πιθανών αποριών, ώστε να είναι απόλυτα ενήμερος για τις ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες της εν λόγω πεζοπορικής διαδρομής.
 12. Ο Συνοδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ότι οι δραστηριότητες σε ορεινό περιβάλλον έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνεπάγονται έκθεση σε κινδύνους, ενώ τόσο η νοσηλευτική όσο και η ιατρική φροντίδα σε αυτούς τους δυσπρόσιτους χώρους είναι δυσχερής. Η συμμετοχή στην εν λόγω πεζοπορική διαδρομή προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή των κινδύνων αυτών, ενώ η συμμετοχή του Συνοδευόμενου λαμβάνει χώρα με ιδία ευθύνη του ως προς την ασφάλεια, την υγεία και τη σωματική του ακεραιότητα. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η διάσωση και μεταφορά του, ο Συνοδός θα ειδοποιήσει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο η σχετική δαπάνη διάσωσης και μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής και επ’ ουδενί καλύπτεται από το Συνοδό.
 13. Ο Συνοδευόμενος κατανοεί και αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών αντικειμένων του και του εξοπλισμού του κατά τη διάρκεια της πεζοπορικής διαδρομής και ο Συνοδός ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανή φθορά ή απώλειά τους.
 14. Ο Συνοδευόμενος, ο οποίος συμμετέχει στην πεζοπορική διαδρομή με ανήλικο αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη του ανήλικου, που συνοδεύει, όπως και των υπαρχόντων/εξοπλισμού του ανηλίκου. Δηλώνει, δε, ότι είναι ο γονέας ή πιστοποιημένος κηδεμόνας του ανήλικου που συνοδεύει, και υποχρεούται να προσκομίσει προς τούτο πριν την έναρξη της πεζοπορικής διαδρομής αφενός έγγραφα ταυτοπροσωπίας του ανήλικου (αστυνομική ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως), αφετέρου γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση των γονέων τούτου, εφόσον ο ίδιος δεν είναι ο γονέας του.
 15. Ο Συνοδευόμενος, ο οποίος κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Συνοδό συμμετέχει στην πεζοπορική διαδρομή με κατοικίδιο, υποχρεούται να το συνοδεύει ελεγχόμενο και με λουρί καθ’ όλη τη διάρκεια της πεζοπορικής διαδρομής για την ασφάλεια όλων των λοιπών Συνοδευόμενων και του Συνοδού.Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Συνοδός για την ασφάλεια, υγεία και ακεραιότητα τόσο του ιδίου του κατοικιδίου, όσο και του ιδιοκτήτη/συνοδού του καθώς και των λοιπών Συνοδευόμενων. Σε περίπτωση βλάβης της υγείας ή σωματικής ακεραιότητας οιουδήποτε Συνοδευόμενου από κατοικίδιο ζώο, η ευθύνη προς αποζημίωση βαραίνει τον ιδιοκτήτη/συνοδό του και όχι το Συνοδό.
 16. Ο Συνοδευόμενος φέρει την προσωπική αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς μετακίνησής του και έγκαιρης άφιξής του στο σημείο συνάντησης, για την έναρξη της πεζοπορικής διαδρομής. Δεδομένου ότι πιθανή καθυστερημένη άφιξη Συνοδευόμενου ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στους υπόλοιπους Συνοδευόμενους, στην εκκίνηση και στην ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της πεζοπορικής διαδρομής, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Συνοδού ο χρόνος κατά τον οποίο θα αναμένει την άφιξή του. Στην περίπτωση αυτή ο Συνοδευόμενος δεν θα δικαιούται επιστροφή των χρημάτων του ή οιασδήποτε φύσης αποζημίωση.
 17. Ο Συνοδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Συνοδός, εάν κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και παραμονής του Συνοδευόμενου σε μεταφορικό μέσο, το οποίο ενδεχομένως θα διατεθεί από τουριστικά γραφεία (τα οποία αναθέτουν στο Συνοδό τη συνοδεία σε πεζοπορικές διαδρομές), συμβεί οιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός (ενδεικτικώς σωματική βλάβη, υλικές ζημίες κ.λπ.). Την αποκλειστική ευθύνη της σωματικής ακεραιότητας του Συνοδευόμενου και των υπαρχόντων του θα φέρει ο ίδιος ή/και η εταιρία μεταφορών ή/και ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου ή/και ο οδηγός, με τους οποίους θα έχει απευθείας συμβατική σχέση χωρίς τη μεσολάβηση, παρέμβαση ή μεσιτεία του Συνοδού.
 18. Ο Συνοδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Συνοδός, εάν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Συνοδευόμενου σε κατάλυμα/ξενοδοχείο, το οποίο ενδεχομένως θα διατεθεί από τουριστικά γραφεία (τα οποία αναθέτουν στο Συνοδό τη συνοδεία σε πεζοπορικές διαδρομές), συμβεί οιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός (ενδεικτικώς σωματική βλάβη, υλικές ζημίες κ.λπ.). Την αποκλειστική ευθύνη της σωματικής ακεραιότητας του Συνοδευόμενου και των υπαρχόντων του θα φέρει ο ίδιος ή/και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος ή/και ο οδηγός, με τους οποίους θα έχει απευθείας συμβατική σχέση χωρίς τη μεσολάβηση, παρέμβαση ή μεσιτεία του Συνοδού.
 19. Ο Συνοδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Συνοδός, εάν κατά τη διάρκεια ωρών ελεύθερης δραστηριότητας ή προαιρετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να προηγούνται ή να έπονται της πεζοπορικής διαδρομής και οι οποίες ενδεχομένως θα διατεθούν από τουριστικά γραφεία (τα οποία αναθέτουν στο Συνοδό τη συνοδεία σε πεζοπορικές διαδρομές), συμβεί οιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός (ενδεικτικώς σωματική βλάβη, υλικές ζημίες κ.λπ.). Την αποκλειστική ευθύνη της σωματικής ακεραιότητας του Συνοδευόμενου και των υπαρχόντων του θα φέρει ο ίδιος ή/και ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων προαιρετικών δραστηριοτήτων ή/και ο αντίστοιχος επαγγελματίας, με τους οποίους θα έχει απευθείας συμβατική σχέση χωρίς τη μεσολάβηση, παρέμβαση ή μεσιτεία του Συνοδού.
 20. Η συμμετοχή του Συνοδευόμενου στην εν λόγω πεζοπορική διαδρομή υπό την εποπτεία του Συνοδού πραγματοποιείται αποκλειστικώς για λόγους προσωπικής του αναψυχής. Συναφώς, απαγορεύεται ρητά η λήψη από τον Συνοδευόμενο των υπηρεσιών του Συνοδού με οιοδήποτε σκοπό, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης για ίδιον όφελος ή/και για λογαριασμό τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων. Κατ’ ενδεικτική αναφορά, ο Συνοδευόμενος δεν θα δικαιούται να κάνει χρήση οπτικοακουστικών μέσων (βιντεοσκόπηση, μαγνητογράφηση, φωτογράφιση κ.λπ.) με τους παραπάνω σκοπούς, χωρίς τη ρητή σχετική έγκριση από το Συνοδό.
 21. Ο Συνοδευόμενος μεταβιβάζει στο Συνοδό το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύει και να αναρτά στο διαδίκτυο φωτογραφίες/βίντεο και οιαδήποτε άλλο πολυμεσικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται η εικόνα του. Το σχετικό υλικό, θα αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του Συνοδού, ο οποίος θα δύναται να κάνει χρήση αυτού εις το διηνεκές, χωρίς περιορισμό χρόνου, τρόπου, μέσου ή τόπου, υπό την απαρέγκλητη προϋπόθεση ότι η χρήση θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ανάδειξης και προώθησης των δραστηριοτήτων του Συνοδού.
 22. Ο Συνοδευόμενος οφείλει να σέβεται τους υπόλοιπους Συνοδευόμενους και το Συνοδό και να αναφέρει οποιαδήποτε αναταραχή, κώλυμα, εμπόδιο ή ασυνήθιστο γεγονός.
 23. Ο Συνοδευόμενος οφείλει να διατηρεί καθαρό το περιβάλλον το οποίο επισκέπτεται και δεσμεύεται να συλλέγει κάθε απόρριμμά του από τη φύση.
 24. Ο Συνοδός υποχρεούται να παρέχει το πλήρες πρόγραμμα της πεζοπορικής διαδρομής στο Συνοδευόμενο ήδη κατά την αναγγελία της στον επίσημο ιστότοπό του. Ειδικότερα, υποχρεούται να παρέχει την περιγραφή της πεζοπορικής διαδρομής με λεπτομέρεια και τεχνικό μέσο καθώς και να επιλύει οποιαδήποτε απορία ή ερώτημα του απευθύνει ο Συνοδευόμενος.
 25. Επισημαίνεται ότι οι όροι και προϋποθέσεις λήψης των υπηρεσιών του Συνοδού είναι πιθανόν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας του Συνοδευόμενου καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας (μεταβολή καιρού, πλήθος συμμετεχόντων, ασθένεια, απεργίες, φυσικά φαινόμενα κατά μήκος της πεζοπορικής διαδρομής κ.λπ.), με γνώμονα την ομαλή εκτέλεση της πεζοπορικής διαδρομής. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίσταση ο Συνοδός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμελλητί τον Συνοδευόμενο.
 26. Σε περίπτωση αλλαγής της πεζοπορική διαδρομής για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Συνοδού να επιλέξει εναλλακτική διαδρομή με κοινά και παρεμφερή κατά το δυνατόν χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Συνοδός υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί το Συνοδευόμενο για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της διαδρομής αυτής και η συμμετοχή του καθενός περιπατητή στην εναλλακτική διαδρομή θα γίνεται ομοίως με αποκλειστική αυτού ευθύνη.
 27. Ο Συνοδός δικαιούται ακόμη και να ακυρώσει την πεζοπορική διαδρομή, εάν για οιονδήποτε εκ των ανωτέρω βάσιμων λόγων κρίνει σχετικώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια εξέλιξής της.
 28. Ο Συνοδός υποχρεούται να ενημερώνει αναλυτικά τον Συνοδευόμενο σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών του και να επεξηγεί με σαφήνεια κάθε προαιρετικό πρόσθετο κόστος, το οποίο πιθανόν να επιβαρύνει τον Συνοδευόμενο.